A jelentkezési határidő lejárt.

A legfőbb ügyész 2024. évi tudományos pályázati felhívása

 

 

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.

 

A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató és fiatal jogász. A pályázatokat általános és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:

 

– 
az általános tagozatra ügyész, alügyész, ügyészségi fogalmazó, más ügyészségi alkalmazott, illetve jogi szakvizsgával nem rendelkező 30 év alatti diplomás jogász;
– 
a joghallgatói tagozatra egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytató – hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató.

 

Minden pályázó csak egy, magyar nyelvű tanulmányt nyújthat be, akár önállóan, akár társszerzőként pályázik. A többes pályázatok kizárásra kerülnek. A pályázatok terjedelme legalább 20, legfeljebb 80 gépelt oldal lehet, irodalomjegyzékkel, lábjegyzetekkel, mellékletekkel együtt. Végjegyzet használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően. A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált forrásokra, és irodalomjegyzékkel kell ellátni. Az internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát. A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények teljes körű idézésére.

 

Pályamunkát az ügyészségi munkával összefüggő büntető és közjogi témában lehet benyújtani.

 

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet e pályázat beküldési határidejét megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázatra, illetve szakdolgozatként, évfolyamdolgozatként vagy más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból (ide értve a munkaidőben, munkaköri feladatként készült tanulmányt is), továbbá közzététel, megjelentetés céljából.

 

Pályadíjak

 

Mindkét tagozaton – külön a büntetőjogi, külön a közjogi témákban – egységesen:

1-1 első díj400.000 – 400.000 Ft,
1-1 második díj300.000 – 300.000 Ft,
1-1 harmadik díj200.000 – 200.000 Ft

adható ki.

 

 

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk a Legfőbb Ügyészség Személyügyi és Továbbképzési Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438). Postára adási határidő:

 

2024. március 1.

 

A pályázatokat egy nagyméretű borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni: „TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT KOZMA SÁNDOR EMLÉKÉRE 2024”. A borítékban el kell helyezni a pályázatot egy – tűzött vagy bekötött – példányban. Mellékelni kell egy kisméretű lezárt borítékban a pályázó nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, valamint fel kell tüntetni a fentieken kívül

–  ügyészségi szolgálati viszonyban álló esetében beosztását, szolgálati helyét;
–  fiatal jogász esetében születési dátumát, jogi diplomájának dátumát és munkahelyét;
–  joghallgató esetében oktatási intézményét, mellékelve a hallgatói jogviszony igazolást.

 

A beküldött tanulmány külső borítóján fel kell tüntetni:

– a jeligét,
– a tagozat megnevezését (általános, joghallgatói),
– a terület megjelölését (büntetőjogi, közjogi).

 

A pályázaton más, a szerző kilétére utaló adat nem szerepelhet. Amennyiben a pályázó dolgozatát – önellenőrzés céljából – plágiumkereső alkalmazásba tölti fel, a szerző neveként ott is a választott jeligét és az évszámot kell feltüntetni.

 

A mellékelt kisméretű boríték felzetén jól olvashatóan rögzíteni kell:

a jeligét,
a tagozat megnevezését (általános, joghallgatói),
a terület megjelölését (büntetőjogi, közjogi), továbbá
–  nyilatkozatot, hogy a szerző eredménytelenség esetén hozzájárul-e a boríték felbontásához, a pályázó azonosításához.

 

A postai benyújtás mellett a dolgozatot RTF– vagy PDF–formátumban fel kell tölteni a Legfőbb Ügyészség által biztosított elektronikus felületre is (kozmapalyazat.ugyeszseg.hu), ez esetben is a pályázó azonosítására alkalmas adat nélkül. A pályázó a pályamű beküldésével tudomásul veszi, hogy dolgozatát a bírálat során elektronikus plágiumkeresésnek vetik alá, és ennek érdekében megismerhető adatbázisba töltik fel.

 

A tagozatot meghatározó szolgálati, hallgatói jogviszony tekintetében a 2024. március 1. napján fennálló állapotot kell figyelembe venni.

 

Az írásműveket az adott területek kiemelkedő szakemberei lektorálják. Értékelésük figyelembevételével bíráló bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére. A bíráló bizottság a jeligék alapján csak a díjazásra javasolt szerzőket azonosítja.

 

A pályadíjak kiosztására 2024 júniusában, az Ügyészség Napja alkalmából rendezendő ünnepségen kerül sor.

 

A pályázatokkal kapcsolatos további ügyintézésre (pl. a lektori vélemény megismerésére, továbbképzési pontok bejegyzésére, részvételi igazolás kiállítására) kizárólag az azonosítható pályázók jogosultak. A Személyügyi és Továbbképzési Főosztály a pályázatokat nyilvántartja. Az érdeklődők azokba – a szerzők hozzájárulásával, a díjkiosztás után 2 évig – a Legfőbb Ügyészség könyvtárában betekinthetnek. Amennyiben a jeligét tartalmazó boríték felbontható, úgy az elismerésben nem részesült szerző neve, elérhetősége is nyilvánosságra hozható.

 

A pályázati hirdetmény hivatalos megjelenési helyei: az Ügyészségi Közlöny és az ügyészség hivatalos honlapja (https://www.ugyeszseg.hu).

 

A Kozma Sándor Tudományos Pályázat lebonyolítása során az adatkezelő a Legfőbb Ügyészség Személyügyi és Továbbképzési Főosztálya. Címe: 1055 Budapest, Markó utca 16.; telefon: 06-1-354-5566, 06-1-354-5654; email:tko.szetof@mku.hu.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi az ügyészség adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat: https://ugyeszseg.hu/kozerdeku-adatok/adatkezelesi-tajekoztato/.